Fenomenografinen tutkimus on aineistolähtöistä analyysia ja aineisto usein hankitaan avoimina yksilöhaastatteluina. Koska mielenkiintoni tutkimuksessa kohdistui erityisesti luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiin ja tapoihin kokea uskonnonopetus, fenomenografinen tutkimusote oli luonnollinen valinta tutkimukselleni.

2551

tutkimusote, joka perustuu käsitysten ja kokemusten tutkimiseen ilmiön tutkimisen sijaan. Fenomenografisen analyysi tuotti tutkimustuloksena viisi kuvauskategoriaa, jotka vastaavat päätutkimuskysymykseen. Tulokset ovat tutkijan johtopäätöksiä aineistosta. Tulosten perus-

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos, 2014. 117 sivua, 1 liite. Julkaisematon. Tutkimuksessa tarkasteltiin koulun osaamisen kehittämistä koulun johtoryhmäläisten käsityksiä tutkimalla. Fenomenografinen tutkimus JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Marketta Koskinen käsityksinä ja tulkintoina Fenomenografinen tutkimusote soveltuu tutkimukseeni, sillä.

  1. Stockholm luma
  2. Binjurar behandling
  3. Börja gymnasiet 19 år
  4. Överklagan upphandling
  5. Danielle prinsen feenstra
  6. Krami uppsala
  7. Maskenbal ideje
  8. Hur är det att jobba inom vården
  9. Ky utbildning usk

Fenomenografinen tutkimusote tanssipedagogisessa tutkimuksessa – kulttuurikasvatuksellinen näkökulma. Fenomenografinen tutkimus. Ohjailevat ilmaukset yleiskirjeissä 2002. Pro gradu -tutkielma. Koko yhteisön juttu.

Fenomenografinen tutkimusote.[Fenomenography and music therapy research]. January 1998; Project: Improvisation

Tutkimus oli kvalitatiivinen tutkimus, jossa on fenomenografinen tutkimusote, jossa orientoidutaan ihmisten kokemuksiin ja käsityksiin tietystä ilmiöstä ja tehdään niistä päätelmiä. Teemahaastatteluin haastateltiin kuutta saman maakunnan sisällä toimivaa sosiaalialan yritysjohdon tehtävissä työskentelevää esimiestä.

Fenomenografinen tutkimusote

fenomenografinen tutkimusote. Tutkimuksen aineisto on kerätty yksilöhaastatteluilla. Aineistona on käytetty viiden sosiaalitoimistossa työskentelevät työntekijän haastatteluita. Analyysimenetelmänä olen käyttänyt fenomenografista kategoria-analyysia. Tarkastelen aihettani seuraavien

Fenomenografinen tutkimusote

Toisaalta fenomenologinen tutkimusstrategia voi painottua tarkastelemaan muiden ihmisten kokemusta ja ymmärryksen muodostumista heidän kokemustensa kautta. 5.1 Fenomenografia. Erityisesti kasvatustieteessä käytetyn fenomenografisen tutkimusotteen tavoitteena on tuoda päivänvaloon ihmisten erilaisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Lähtökohtana on ajatus siitä, että ihmisillä on hyvinkin erilaisia ja toisistaan poikkeavia käsityksiä kulloinkin tutkittavasta asiasta. Haastattelututkimuksen tutkimusote on fenomenografinen, jolloin analyysin tavoitteena on tuoda näkyväksi haastateltavien käsitysten kirjo. Työn kannalta ovat kiinnostavia niin käsitykset esiintymisen ilmiöstä kuin käsitteestäkin.

Tutkimuksessa haastateltiin yhtätoista (11) maker-kulttuurin asiantuntijaa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Suomalaisesta maker- kulttuurista nousi tutkimuksessa esiin kolme keskeistä näkökulmaa: 1. Abstract The idea of this research was to articulate the meanings of costume and costume design through three contemporary operas – Helsinkiin 2005, Le Saxophone… 2011 ja Kohtaus kadulla 2013 – process descriptions.
Bangtan boys members

Fenomenografinen tutkimusote

fenomenografinen tutkimusote. Tutkimuksen aineisto on kerätty yksilöhaastatteluilla. Aineistona on käytetty viiden sosiaalitoimistossa työskentelevät työntekijän haastatteluita. Analyysimenetelmänä olen käyttänyt fenomenografista kategoria-analyysia.

Tutkimus- suuntausta ohjasi fenomenografinen lähestymistapa ja aineisto kerättiin eläyty-.
Vygotskij teori lek

nytt rökförbud
hsl delegering
sociala skyddsnat
jeopardy frågor spel
fracture ramus superior icd 10
studielån maxbelopp

12. marraskuu 2010 Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutui kolmessa vaiheessa: 1) Mielenterveys- Fenomenografinen tutkimus pohjautuu empiiriseen dataan.

Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi: Käsityksistä koppi. Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen viidesluokka-laisten arvioimana Monitapaustutkimuksen lähtökohtina olivat fenomenografinen tutkimusote oopperaprosesseihin ja semioottinen lähestymistapa pukujen merkitysten tuot-tamiseen ja tulkitsemiseen. Käsityksiä puvuista ja pukusuunnittelusta sekä näyt-tämöpuvun merkityksiä tuotiin esiin käsityötieteen, käytäntölähtöisen ja taiteelli-sen tutkimuksen menetelmien avulla. Tutkimusstrategiani oli laadullinen ja tutkimusotteeni fenomenografinen.


Komma på en slogan
clock hamburgare haninge centrum

Fenomenografinen tutkimus JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Marketta Koskinen käsityksinä ja tulkintoina

Fenomenografinen tutkimus. Teoksessa L. Syrjälä, S. Ahonen, E. Syrjäläinen & S .