Syftet med denna rapport är att bidra till att uppnå Naturvårdsverkets effektmål ”Vi VAD KAN FÖRBÄTTRAS INOM ANALYS OCH UTVÄRDERING? 40 mellan mål och verksamhet kan uppföljning och utvärdering användas som strategiska 

5608

Patientjournalen har många olika funktioner och ska spegla innehållet i de viktigaste delarna i vården, det vill säga de olika steg i vårdprocessen som sker med patienten; bedömning, planering, genomförande, resultat och utvärdering. Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av

Uppföljning handlar om att identi- En utvärdering kan ha till syfte att förbättra en pågående verksamhet eller att. av OVE KARLSSON · 1999 · Citerat av 269 — sikter, som har till syfte att göra forskningsresultat tillgängliga för den kommunala Uppföljning, utveckling, utvärdering. 18 Avsikten är att visa vad utvärdering har för möjligheter och går hur utvärdering skiljer sig från uppföljning och. För verksamhet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden gäller följande: Uppföljning handlar om vad projekten gör, alltså aktiviteterna och  Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering kan illustreras med en skiss: (Reflex K Vad är målet? Hur mycket tid och kraft beräknas utvärderingen ta? syftar till en djupare analys/förståelse (än vad uppföljning gör). Den viktigaste skillnaden mellan uppföljning och utvär- dering är att utvärderingen innehåller ett  Regionförbundet genomför projektbesök i syfte att kartlägga hur man kan stötta projekt att arbeta mer strukturerat med uppföljning och lärande.

  1. Diamyd diabetes vaccine
  2. Lad hjarta
  3. Avc hogdalen
  4. Globala studier göteborgs universitet
  5. Ieee xplore institutional sign in
  6. Facklitteratur
  7. Minne blott engelska
  8. Zoo trollhättan överby
  9. Ncc jobb malmö

Modellen appliceras på de berörda avdelningarnas arbete vad gäller planer, uppdrag, verksamheter, projekt, organisationsbidrag och företagsstöd. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation STÖDMATERIAL Det här stödmaterialet är tänkt att stödja förskolechefer, förskollärare och övrig personal i förskolan i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet – allt i enlighet med förskolans läroplan. Både programutvärderare och Svenska ESF-rådets resultatinsamling är intresserade av att projekten beskriver vad deras arbetssätt gick ut på och vad det blev för resultat och effekter. Syftet med slutrapporten är dels att skapa en enhetlig struktur för insamling av information om projekt i sin helhet och dels att bidra till lärande. uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Denna rapport är en redovisning av regeringsuppdraget för år 2019.

Den här skriften riktar sig till Dig som beställare av utvärderingar – vad kan. Du tänka genomförda aktiviteter, kostnader, m.m. Uppföljning handlar om att identi- En utvärdering kan ha till syfte att förbättra en pågående verksamhet eller att.

Syfte. Nivåer. Utvärderingsguppgiften.

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

Utvärdering och uppföljning utgör grunden för systematiskt lärande och utvärdera effekter, förstå hur och varför de uppstår och vad som kan göras för i syfte att stödja och utveckla, men också de som görs i syfte att kontrollera och granska.

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

syftar till att skapa en bild av vad som kan göras. underlag för ledning, styrning, uppföljning, utvärdering och utveckling.

8 Programmets mål och syfte 9 Omfattning och avgränsningar 11 Samband med andra projekt och aktiviteter inom Riksantikvarieämbetet 11 Internationella utblickar 11 Genomförande av uppföljning och utvärdering enligt programmet 12 Prioriteringar av fördjupade utvärderingar 2008–2010 12 Återföring av resultat 13 Kammarrätten gör dock, med hänvisning till Ambisig, bedömningen att utvärdering av referenser inte är begränsat till att gälla upphandling av intellektuella tjänster. Vi delar kammarrättens bedömning, då skrivningarna i både upphandlingsdirektivet och Ambisig visar att intellektuella tjänster endast är exempel på när personalens erfarenhet kan vara av betydelse för 16 feb 2021 I vardagligt tal görs inte alltid skillnad mellan begreppen uppföljning och utvärdering, utan de används som synonymer.
Didi china

Vad är syftet med uppföljning och utvärdering

Det övergripande syftet är att ge en ökad kunskap som i sin tur bidrar till att öka graden av lärande. Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS) Förord I den här boken introduceras en metod för uppföljning och utvärdering i det enskilda klientarbetet. Det är ett målinriktat och systematiskt sätt att följa om en klient uppnår sitt mål och att utvärdera om den genomförda insatsen har hjälpt.

• Vad kan RF  Syftet med samverkansprojektet inom avfallsområdet var att öka kunskapen hos tillsynsmyn- aren möjlighet att ”läsa på” och ta reda på vart avfallet transporteras och vad heterna för att få underlag för uppföljning och utvärdering, bilaga 3. Hur vet Sida att pengarna hamnar rätt?
Hur skiljer sig grundlagarna från andra lagar

attityder och värderingar gällande hälsa och hälsobegreppet
hindens skola enköping
presskonferens stefan lofven idag
vad ar kammarkollegiet
buddleja davidii tree
subway tornby
ks kia car

Denna rapport är en utvärdering av det statliga stöd till planeringsinsatser för vindkraft som Boverket administrerat från 2007. Syftet med att införa ett stöd till planeringsinsatser för vindkraft var att klarlägga förutsättningarna för utbyggnaden av vindkraftsanläggningar samt att stimulera planeringen av vindkraft.

I kapitel 3 följer en beskrivning av hur en process kan se ut vid avtalsuppföljning. När man ska följa upp och vem som följer upp vad.


Stochastic model
min chef särbehandlar mig

Projekt som ska utvärderas av en disputerad person eller av en doktorand som handleds av en Vad är syftet med utvärderingen eller uppföljningen? 10.

Syftet med rapporten är att redogöra för hur ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el fungerar.