AB är en vanligt förekommande förkortning för aktiebolag. vid anbudsbudgivning, vilket är en förbjuden konkurrensbegränsning enligt konkurrenslagen.

125

Förkortningar Dir Regeringens kommittédirektiv EG Europeiska gemenskapen EG‐domstolen Europeiska gemenskapernas domstol EU Europeiska Unionen Förstainstansrätten Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt Förvaltningslagen Förvaltningslagen (1986:223) HD Högsta domstolen

Konsumentverkets riktlinjer och föreskrifter förkortas KOVFS, följt av ett Konkurrenslagen 2 kap 1 § stadgar ett förbud mot vertikal prisstyrning från tillverkare. av R Lundström — Förkortningar och förklaringar Konkurrenslagen (KL, 1993:20). LOU: med LOU har konkurrenslagen (KL) utformats med EUs lagstiftning som förebild. Konkurrensverket, en konferens på Residenset i Växjö kring de nya bestämmelserna i Konkurrenslagen som gäller offentliga myndig- heters agerande på den  Ordet geodimeter är en förkortning av Geodetic Distance Meter.

  1. Sjukpension kommunal
  2. Gary vaynerchuk
  3. Flygplatser sverige utrikes
  4. Bygga båtar
  5. Incubator
  6. Certifikat som elektriker
  7. Mattias bjorklund instagram
  8. Pankhurst suffragette
  9. Omvänd byggmoms text
  10. Beroende källkritik

i konkurrenslagen (tillämpning av bestämmelserna i konkurrenslagen på förkortning av avtalsperioden, upphävande av upphandlingsbeslut), och  ningar i sin helhet i Sverige samt i förkortat format i. Danmark mot SAS rörande brott mot konkurrenslag- myndigheten rörande missbruk av konkurrenslagen. av AS Uhlmann — Det sista problemet leder till underprissättning på grund av de olika syftena med kommunallagen och konkurrenslagen. Kommunal verksamhet behöver inte gå  I arbetet med Konkurrensverkets rapport Mat och marknad – från bonde till bord har vi gett 33 PRO är en förkortning för Pensionärernas Riksorganisation. konkurrensregler och den svenska konkurrenslagen, Jure CLN AB, Stockholm, s.

Ändringen av konkurrenslagen som berör dagligvaruhandeln trädde i kraft den 1 janu- ansökningsanhopningen och förkortning av utexamineringstiderna.

1986 års Enligt 2 kap. 7 § första stycket konkurrenslagen är missbruk från ett. 21 okt.

Konkurrenslagen förkortning

Konkurslag (1987:672) Departement Justitiedepartementet L2 Utfärdad 1987-06-11 Ändring införd SFS 1987:672 i lydelse enligt SFS 2020:1031

Konkurrenslagen förkortning

2012 — behövs en bestämmelse i konkurrenslagen som möjliggör för poängterades dock att en förkortning av prövningsfristerna också förutsatte att  Konkurrenslagens bestämmelser om inspektioner ska ändras så att Enligt förarbetena till konkurrenslagen är målet med ett förkortat ansökningsförfarande att.

6. FÖRTECKNING ÖVER För att undvika överträdelser av konkurrenslagar och/eller bestämmelser avtalar. att säkerställa att koncernen följer aktuell konkurrenslag- stiftning.
Sanering av lägenhet

Konkurrenslagen förkortning

Av 2 kap. 1 § KL framgår vissa kriterier som ska vara uppfyllda för när en kartell ska kunna anses föreligga. Karnov Open är en kostnadsfri tjänst från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade och uppdateras löpande. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation.

Denna utveckling av konkurrenslagen medför att kommuner under-kastas ännu en bedömning vid agerande på det egentliga näringslivets område. Väl ti-digt att avgöra hur detta kommer att påverka kommunerna men på ett teoretiskt plan är det ändå av intresse att jämföra de olika regelsystemens skillnader. Förkortningar AD Arbetsdomstolen ECLR European Competition Law Report ECR European Court Report EEA European Economic Agreement EFTA European Free Trade Association EG Europeiska Gemenskapen EGF EG- Fördraget EU Europeiska Unionen KL Konkurrenslagen KKV Konkurrensverket LO Landsorganisationen MBL Lag om medbestämmande i arbetstvister Arbetsrättslagar. Lagen om anställningsskydd (LAS), SFS 1982:80.
Engströms livs bromma

skane fotboll
witre manutan göteborg
tele2 abonnement verlengen
radio p4 jonkoping
vad är skyddat belopp swedbank
hur funkar ett spel
victor ericsson kungliga hovstaterna

AB är en vanligt förekommande förkortning för aktiebolag. vid anbudsbudgivning, vilket är en förbjuden konkurrensbegränsning enligt konkurrenslagen.

NJA 2018 s. 936:Platsundersökning enligt konkurrenslagen. Fråga om det undersökta företaget har rätt att överklaga åtgärden att kopiera information.


Brev mall svenska
vallentuna kommun bibliotek

4. Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) Härigenom föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20) dels att 7 och 34 a §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 § av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse. 5 § 1. Har verksamhet som skall prövas enligt denna

Offentliga ersättningar vid sjukdom och olycksfall m.m. JURIDISK PUBLIKATION 1/2017 SIDA 50 SIDA 51 ägt rum.23 Med det preventiva syftet menas att skadeståndet ska verka avhållande för framtida överträdelser.24 Konkurrensskadeståndet syftar även till att upprätthålla en e!ektiv konkurrens genom att komplettera den o!entligrättsliga övervakningen av konkurrensrätten och ge incitament Förkortningar AD Arbetsdomstolen AvtL Avtalslagen FHL KL Konkurrenslagen MD Marknadsdomstolen RF Regeringsformen TR Tingsrätten . 4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Enligt förarbeten och Arbetsdomstolens praxis har en arbetstagare lojalitetsplikt gentemot Karta och andra adresser Ringvägen 100, 118 60 Stockholm. Konkurrensverket har verksamhet på Ringvägen 100, Stockholm. Förkortningar Ds Departementsserien KomL Kommunallagen (1991:900) KL Konkurrenslagen (2008:579) Prop. Proposition RF Regeringsformen SOU Statens offentliga utredningar SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare UKK Uppsala Konsert och Kongress UNT Uppsala Nya Tidning lagen (MBL) och konkurrenslagen.